dataskyddsbeskrivning – Vem är vi

Vår webbplats finns på adressen https://www.wagen.fi
Vi finns på Facebook på adressen https://www.facebook.com/kanotklubben.wagen
Vi finns på Instagram på adressen https://www.instagram.com/kanotklubbenwagen

Vilka personuppgifter samlar vi och varför

Medlemsansökan -blanketten

När du blir medlem i Wågen samlar vi följande information:

För och efternamn: Vi behöver dessa uppgifter för att identifiera dig som medlem, dina medlemsuppgifter och för dina medlemsavgifter.

Gatuadress, Postnummer och Postanstalt: Dessa behövs för att kunna skicka brevpost.

Telefonnummer: Behövs för att kunna nå dig i brådskande ärenden.

E-postadress: Behövs för utskick av klubbens elektroniska medlemsbrev och fakturor.

Födelsetid: Behövs för årsrapportering, bl.a. för åldersfördelning som behövs för understödsansökan från staden och för fakturering av medlemsavgifterna som är olika beroende på om man är junior eller senior.

Bakgrund i paddling: Medlemskapet förutsätter grundläggande paddlingskunskaper, därför ber vi om en kort beskrivning av bakgrunden.

Utöver detta samlas följande uppgifter i medlemsregistret:
Kön: Behövs för årsrapportering, bl.a. för könsfördelning som behövs för understödsansökan från staden
Anslutningsdatum: För uppgörande av statistik.
Nyckeluppgifter: För att hålla reda på vilka som kvitterat ut nyckel till våra utrymmen.

inbäddat material

Våra sidor kan innehålla inbäddat material från andra källor (videoklipp, bilder, artiklar). Att öppna dessa är jämförbart med att användaren besöker den tredje partens sidor varifrån materialet härstammar.

till vem delar vi dina uppgifter

Kanotklubben Wågen r.f. delar inte ut detaljerade medlemsuppgifter till tredje part. Ur medlemsregistrer skapas vid behov statistik gällande t.ex. ålders- eller könsfördelning samt hur länge medlemmar har varit inskrivna. Till dessa kopplas aldrig namn eller andra identifieringsuppgifter.

Hur länge sparas uppgifterna

Uppgifterna sparas i registret så länge medlemskapet fortgår. När en medlem avgår anonymiseras uppgifterna. Hedermedlemmarnas och avlidna medlemars information anonymiseras inte om så inte separat begärs.

rätt till egen information

Du har rätt an be om att få de uppgifter som vi har lagrat om dig. Du har även rätt att begära att uppgifterna raderas. Rätten att begära att uppgifterna raderas gäller inte för den information som vi bör lagra av underhållsmässiga, juridiska eller datasäkerhetsmässiga orsaker. T.ex. kan du inte vara medlem och samtidigt begära att alla uppgifter raderas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Kanotklubben Wågen r.f. har ett elektroniskt medlemregister till vilket enbart utvalda personer har tillgång. Rättigheterna är personliga och användarnas rättigheter är begränsade till det uppgifter som repektive användare har.